C#基础:事件(四)

事件定义的时候,可以使用add和remove关键字来自定义事件处理函数的添加与移除功能。例如,可以在添加和移除之前,使用lock关键字实现线程同步。虽然MethodImplAttribute会用当前类的对象作为同步对象实现线程同步,但当对象需要向外界公布多个事件的时候,这样做会产生效率问题。比如:对象A向外界公布了E1、E2两个事件,订阅方O1使用+=运算符试图订阅E1事件;订阅方O2也使用+=运算符试图订阅E2事件。假设这两个订阅操作同时进行,那么无论谁先抢到订阅权,另一个操作不得不等待,直到前一个订阅操作成功完成。这是因为,MethodImplAttribute会将A用作线程同步的锁定对象;对于O1和O2而言,在订阅事件的时候,是共用同一个锁定对象的。MethodImplAttribute另一个问题在于,如果A是一个值对象,那么就根本没法使用A作为锁定对象,因为A根本没有“同步索引”,因此你就无法使用多线程去同步使用这样的对象,即使是使用了MethodImplAttribute,也只不过是一个摆设。

仍然以EventDemo项目为例,我们将该案例中Server类的事件定义部分稍作改动,将其改为下面的形式:

view plaincopy to clipboardprint?
 1. private readonly object syncRoot_Started = new object();   
 2. private readonly object syncRoot_Stopped = new object();   
 3.   
 4. private ServerEventHandler m_StartedEventHandler;   
 5. private ServerEventHandler m_StoppedEventHandler;   
 6.   
 7. /// <summary>   
 8. /// 定义一个事件,当服务器正常启动后,触发该事件   
 9. /// </summary>   
 10. public event ServerEventHandler Started   
 11. {   
 12.     add   
 13.     {   
 14.         lock (syncRoot_Started)   
 15.         {   
 16.             m_StartedEventHandler += value;   
 17.         }   
 18.     }   
 19.     remove   
 20.     {   
 21.         lock (syncRoot_Started)   
 22.         {   
 23.             m_StartedEventHandler -= value;   
 24.         }   
 25.     }   
 26. }   
 27.   
 28. /// <summary>   
 29. /// 定义一个事件,当服务器正常结束后,触发该事件   
 30. /// </summary>   
 31. public event ServerEventHandler Stopped   
 32. {   
 33.     add   
 34.     {   
 35.         lock (syncRoot_Stopped)   
 36.         {   
 37.             m_StoppedEventHandler += value;   
 38.         }   
 39.     }   
 40.     remove   
 41.     {   
 42.         lock (syncRoot_Stopped)   
 43.         {   
 44.             m_StoppedEventHandler -= value;   
 45.         }   
 46.     }   
 47. }   
 48.   
 49. protected virtual void DoStarted(object sender, ServerEventArgs e)   
 50. {   
 51.     if (m_StartedEventHandler != null)   
 52.         m_StartedEventHandler(sender, e);   
 53. }   
 54.   
 55. protected virtual void DoStopped(object sender, ServerEventArgs e)   
 56. {   
 57.     if (m_StoppedEventHandler != null)   
 58.         m_StoppedEventHandler(sender, e);   
 59. }   

现在,我们新加入了用于同步的对象syncRoot_Started和syncRoot_Stopped,它们被定义为Server的私有只读成员;在定义事件处理列表添加与移除的逻辑里,使用lock关键字实现线程同步,确保对于同一个事件的调用列表,在同一时刻只有一个线程对其进行操作。在前面的事件实现过程中,由于我们使用默认的add和remove方法,因此C#编译器会自动生成一个类似于上述代码中m_StartedEventHandler、m_StoppedEventHandler的私有成员,而在自定义的实现方式里,开发人员必须手工添加这样的私有成员。

C#中的属性可以是只包含get的只读属性,可以是只包含set的只写属性,还可以是既包含get又包含set的读写属性;而event的定义不同,add和remove必须成对出现。

还有一种情况下,会用add和remove来自定义事件的处理过程的添加与移除,就是当某个对象需要向外界公布多个事件时,此时,没有必要针对每个事件都定义一个私有成员,具体做法是,在类中定义一个集合(比如字典),在add中,向集合添加事件处理过程,而在remove中,将事件处理过程从集合中移除。我们再次改造上述实例,通过使用System.ComponentModel.EventHandlerList类来实现这样的效果:

view plaincopy to clipboardprint?
 1. private readonly object syncRoot_Started = new object();   
 2. private readonly object syncRoot_Stopped = new object();   
 3.   
 4. //private ServerEventHandler m_StartedEventHandler;   
 5. //private ServerEventHandler m_StoppedEventHandler;   
 6. private readonly object eventStarted = new object();   
 7. private readonly object eventStopped = new object();   
 8.   
 9. private EventHandlerList eventHandlerList = new EventHandlerList();   
 10.   
 11. /// <summary>   
 12. /// 定义一个事件,当服务器正常启动后,触发该事件   
 13. /// </summary>   
 14. public event ServerEventHandler Started   
 15. {   
 16.     add   
 17.     {   
 18.         lock (syncRoot_Started)   
 19.         {   
 20.             // m_StartedEventHandler += value;   
 21.             eventHandlerList.AddHandler(eventStarted, value);   
 22.         }   
 23.     }   
 24.     remove   
 25.     {   
 26.         lock (syncRoot_Started)   
 27.         {   
 28.             // m_StartedEventHandler -= value;   
 29.             eventHandlerList.RemoveHandler(eventStarted, value);   
 30.         }   
 31.     }   
 32. }   
 33.   
 34. /// <summary>   
 35. /// 定义一个事件,当服务器正常结束后,触发该事件   
 36. /// </summary>   
 37. public event ServerEventHandler Stopped   
 38. {   
 39.     add   
 40.     {   
 41.         lock (syncRoot_Stopped)   
 42.         {   
 43.             // m_StoppedEventHandler += value;   
 44.             eventHandlerList.AddHandler(eventStopped, value);   
 45.         }   
 46.     }   
 47.     remove   
 48.     {   
 49.         lock (syncRoot_Stopped)   
 50.         {   
 51.             // m_StoppedEventHandler -= value;   
 52.             eventHandlerList.RemoveHandler(eventStopped, value);   
 53.         }   
 54.     }   
 55. }   
 56.   
 57. protected virtual void DoStarted(object sender, ServerEventArgs e)   
 58. {   
 59.     ServerEventHandler startedHandler = (ServerEventHandler) eventHandlerList[eventStarted];   
 60.     if (startedHandler != null)   
 61.         startedHandler(sender, e);   
 62. }   
 63.   
 64. protected virtual void DoStopped(object sender, ServerEventArgs e)   
 65. {   
 66.     ServerEventHandler stoppedHandler = (ServerEventHandler) eventHandlerList[eventStopped];   
 67.     if (stoppedHandler != null)   
 68.         stoppedHandler(sender, e);   
 69. }   
 70.  

转载至:http://www.cnblogs.com/daxnet/archive/2008/12/11/1687002.html

此条目发表在C#分类目录。将固定链接加入收藏夹。

发表评论