cad启动慢的解决方法

AutoCAD2006启动慢的解决方案
分两个步骤。
一。从安装盘里面的support——CADManagerControl—-在各层文件夹里面找到程序CMControl.exe
      1. 运行CMControl.exe
      2.将通讯中心和联机帮助中心关闭。
      单击应用,然后单击OK
二。打开ie
      1.选择工具——Internet选项.
      2.在Internet属性对话框里,点高级标签.
      3.去掉“检查发行商的证书吊销”前面的钩。
       单击应用,然后单击OK。­X
重新启动,运行cad2006程序,你会有新的发现。

转载至:http://www.cadzj.com/n/565.html

此条目发表在CAD技巧分类目录。将固定链接加入收藏夹。

发表评论