AutoCAD中尺寸公差的自动标注

AutoCAD中尺寸公差标注很麻烦,本文给出一短小AutoLISP程序,实现了公差值的自动标准,通过鼠标两次选择即可完成其操作,使用起来非常方便、快捷。

 AutoCAD在用于机械设计时,公差标注有两种方法;其一是通过DIM参数设定完成,但参数设定繁琐,速度也慢,每一个不同公差值都要设定一次,在R12 0中名义尺寸与公差值的小数点位数相同使名义尺寸显得累赘(R13 0对此作了改进);其二是用TEXT指令直接写入,但速度也慢,字的位置也不易写准,常需用MOVE指令移动一次。上述两种方法都需在作图时备公差数值表,先查表后标注,因此在尺寸公差标注上所花时间很多。

 笔者用AutoLisp编写了一尺寸公差自动标注程序,使用效果良好,速度也快,调用时仅两次操作即可完成:首次操作选择公差等级;再次操作选择被标注尺寸即可完成尺寸公差的自动标注。程序由四部分组成:输入公差等级自动查表;选取被标注尺寸并进行相应处理;尺寸大小分类并查取上下偏差值;公差值写入。若将该指令加入菜单后操作起来将更方便,即将公差等级符号(如H7、b6、r6、JS7等)做成幻灯片在菜单上调用。

 一、输入公差等级和查表

 在菜单上选择了公差标准条目后、屏幕上出现相应幻灯片(如图示)当选取相应公差等级的项目后,完成了两个指令输入:首先给出了公差等级(实际上是给出了在公差值表中该等级的相应行号n值);其次是启动了公差标准Lisp程序。Lisp程序启动后,打开公差值表(Tole.TXT)使用repeat函数在公差值表中连续读取一行数据,至直与所标公差等级相应的第n行为止。

 若所标公差为H8,则菜单上相应行内容为:

 [DAN(LH8)]^C^P(setg n 3)tolerance

 若所标公差为JS6,则菜单上相应行内容为:

 [DAN(JS6)]^C^P(setg n 10)tolerance

 公差标注幻灯片

 (注DAN为幻灯片库名 DAN.SLB,LH8、JS6为幻灯片名LH8.SLD和JS6.SLP,tolerance为公差标准Lisp程序指令名)

 若不做幻灯片则在启动Lisp前先键入Lisp变量n的值。为使标注更方便,操作当前层自动换至尺寸标注层(DIM层)。

 二、选取被标注尺寸并进行处理

 根据Lisp提示在图形中选取被标注尺寸,通过相应处理,得到了该尺寸的数值、字体高度、位置、角度等留作备用,使用的函数是entget和assoc。在获取被标注尺寸时,使用了Substr函数将圆标注尺寸前面的R、r、Φ隐去便于后续数值大小判别。同时还判别了该尺寸是否带有小数点,可使公差值写入时位置更准确,因为小数点所占不到一个字宽。

 三、尺寸大小分类并获取相应上下限偏差值

 在第一步查表所得的数据行含有该公差等级中的全部上下限数值(GB1801-79表中的一列结合第二步获取的被标注尺寸数值,本步即可查出被标注尺寸的上下限偏差值,选用Cond函数判别偏差值所处位置,再用Substr函数将其读出,如若被标注尺寸为40,则上偏差值为第75字符起的6个字符,下偏差值为第82字符起的6个字符,要求Tole.TXT数据表应竖列整齐。

 四、公差值写入

 用TEXT指令将公差值写入,其写入位置依据名义尺寸的位数及是否有小数点算出,角度字高也随名义尺寸变化。对JS级公差作特殊处理(n=10、11、12*)。

 为了使Lisp具有通用性,对绝对值公差(如+0.01 0、+0.02 0、0 +0.01、*0.01 等)也作了考虑,因为这些公差常用的不多,直接写入了Lisp程序。程序中n从40起,数据表中并没有第40行以及后续行。

 该Lisp程序不大,但函盖了全部机械设计中的公差标注类型如相对公差(国标)、绝对公差、一般尺寸、半径尺寸。为了使标注美观还考虑了小数点,使用了While函数可对同公差等级的尺寸连续标注。

 五、几点说明

 1 由于需获取尺寸标注的名义尺寸,故在尺寸标注前DIMASO应设定为DFF,否则取不到尺寸数值。

 2 程序是以字符位置取上、下限偏差,故公差数值表(tole.TXT)中应整齐,www.cadzj.com CAD之家只能用纯文本编辑软件编写(如EDIT)。

 3 幻灯片编排可根据使用频度来安排,本人是用AutoCAD进行模具设计,故幻灯片第一页20个做了上述排序,读者可根据实际情况作调整。

 4本程序在AutoCAD R11.0 R12.0、R13.0上通过,源程序和公差值表如下:

 (defun c:tolerance ()

 (setq txt (open "tole.txt" "r"))

 (repeat n (setq tols$ (read-line txt)))

 (close txt)

 (setvar "cmdecho" 0) (command "layer" "s" "dim" "")

 (while T

 (setq obj (entget (car (entsel))))

 (setq posi (assoc 10 obj))

 (setq txth (cdr (assoc 40 obj)))

 (setq toleh (* 0.6 txth))

 (setq angr (cdr (assoc 50 obj)))

 (setq angd (* (/ angr pi) 180))

 (setq dim$ (cdr (assoc 1 obj)))

 (setq ln (strlen dim$))

 (if (= (substr dim$ 1 1) "R") (setq dim$ (substr dim$ 2 (- ln 1))))

 (if (= (substr dim$ 1 1) "r") (setq dim$ (substr dim$ 2 (- ln 1))))

 if (= (substr dim$ 1 1) "%") (setq dim$ (substr dim$ 4 (- ln 3)) ln (- ln 2)))

 (setq dimt (atof dim$))

 (setq lupr (getvar "luprec"))

 (setvar "luprec" 0)

 (if (= (strlen dim$) (strlen (rtos (atoi dim$)))) (setq ln (+ ln 0.7)))

 (setvar "luprec" lupr)

 (cond ((and (<= dimt 3) (> dimt 0)) (setq st1 5 st2 12))

 ((and (<= dimt 6) (> dimt 3)) (setq st1 19 st2 26))

 ((and (<= dimt 10) (> dimt 6)) (setq st1 33 st2 40))

 ((and (<= dimt 18) (> dimt 10)) (setq st1 47 st2 54))

 ((and (<= dimt 30) (> dimt 18)) (setq st1 61 st2 68))

 ((and (<= dimt 50) (> dimt 30)) (setq st1 75 st2 82))

 ((and (<= dimt 80) (> dimt 50)) (setq st1 89 st2 96))

 ((and (<= dimt 120) (> dimt 80)) (setq st1 103 st2 110 ))

 ((and (<= dimt 180) (> dimt 120)) (setq st1 117 st2 124))

 ((and (<= dimt 250) (> dimt 180)) (setq st1 131 st2 138))

 ((and (<= dimt 315) (> dimt 250)) (setq st1 145 st2 152))

 ((and (<= dimt 400) (> dimt 315)) (setq st1 159 st2 166))

 ((and (<= dimt 500) (> dimt 400)) (setq st1 173 st2 180))

 ((and (<= dimt 630) (> dimt 500)) (setq st1 187 st2 194))

 )

 (setq tole1$ (substr tols$ st1 6) tole2$ (substr tols$ st2 6))

 (setq x1 (+ (cadr posi) (* (cos angr) (* (- ln 1.2) txth))))

 (setq y1 (+ (caddr posi) (* (sin angr) (* (- ln 1.2) txth))))

 (setq x2 (+ x1 (* (cos (+ angr 1.5708)) (* 0.85 txth))))

 (setq y2 (+ y1 (* (sin (+ angr 1.5708)) (* 0.85 txth))))

 (setq xy1 (list x1 y1))

 (setq xy2 (list x2 y2))

 (if (or (= n 10) (= n 11) (= n 12) (= n 13) (= n 27) (= n 28))

 (progn (setq tole$ (strcat "%%p" tole1$))(command "text" xy1 txth angd tole$))

(progn (if (= n 40) (setq tole1$ "+0.01" tole2$ " 0"))
(if (= n 41) (setq tole1$ "+0.02" tole2$ " 0"))
(if (= n 42) (setq tole1$ "+0.05" tole2$ " 0"))
(if (= n 43) (setq tole1$ "+0.10" tole2$ " 0"))
(if (= n 48) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.10"))
(if (= n 47) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.05"))
(if (= n 46) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.02"))
  (if (= n 45) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.01"))
(command "text" xy2 toleh angd tole1$ "text" xy1 toleh angd tole2$))
  )
)
)(princ)

转载至:http://www.cadzj.com/n/31178.html

此条目发表在CAD技巧分类目录。将固定链接加入收藏夹。

发表评论