AutoCAD 文件类型和常见的用户自定支持文件

扩展名                  说明

.3ds                      3DStudio文件

.ac$                      图形暂存盘

.ads                      ADS应用程序文件

.adt                      图形检核报告文件

.arx                      ARX应用程序文件

.avi                      多媒体动态展示文件

.bak                     DWG图形备份文件

.bas                     BASIC程序文件

.bmp                    位图图象文件

等待

转载至:http://www.cadzj.com/n/2047.html

此条目发表在CAD技巧分类目录。将固定链接加入收藏夹。

发表评论